PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt wdrażany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej