Informacje ogólne o programie

Interdyscyplinarny, 18-dniowy program kształcenia dla kadry zarządzającej instytucjami administracji publicznej.

Program nie przewiduje egzaminów i zaliczeń.Warunkiem ukończenia programu jest obecność i aktywny udział w przynajmniej 80% zajęć organizowanych w Barcelonie (8 dni szkoleniowych) oraz w przynajmniej 80% zajęć organizowanych w Warszawie (12 dni – wliczając briefing i sesję podsumowującą).

Na koniec programu każdy uczestnik przygotuje krótki raport z udziału w programie.

Lp. Bloki tematyczne liczba godzin liczba dni
1 Przywództwo 25 3
1.1 Stosowane nauki społeczne
1.2 Rozwój osobisty
1.3 Twórcze rozwiązywanie problemów
1.4 Procesy decyzyjne
1.5 Komunikacja
2 Zarządzanie strategiczne 40 4
2.1 Zarządzanie zmianą
2.2 Zarządzanie zasobami
2.3 Zarządzanie konfliktem
2.4 Zarządzanie finansami publicznymi
3 Administracja a rynki finansowe 24 3
3.1 Administracja w środowisku międzynarodowym
3.2 Zarządzanie w sektorze publicznym na szczeblu wspólnotowym (lokalnym, narodowym, ponadnarodowym)
4 Sektor publiczny a nowe technologie 36 4
4.1 Cyfryzacja w sektorze publicznym
4.2 Sektor publiczny a innowacje
4.3 Zrównoważony rozwój
4.4 „Inteligentne rządzenie” (smart government)
5 Interdyscyplinarne zajęcia aplikacyjne 40 4
RAZEM 165 18