Kryteria formalne:

 1. wniosek złożony został w terminie,
 2. wniosek został złożony w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej,
 3. do wniosku dołączono CV i list motywacyjny kandydata,
 4. do wniosku dołączono zgodę dyrektora/kierownika urzędu na udział kandydata w szkoleniu,
 5. do wniosku dołączono pisemne zobowiązanie do kontynuacji zatrudnienia w administracji publicznej przez co najmniej 1 rok po zakończeniu szkolenia,
 6. do wniosku dołączono zobowiązanie kandydata do przedstawienia raportu po zakończeniu udziału w szkoleniu, w którym przedstawi wnioski z udziału w programie oraz plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji w urzędzie, w którym pracuje i/lub poza nim.

Kryteria dostępu:

 1. kandydat posiada pełnię praw publicznych,
 2. posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 3. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej 2-letnie na stanowisku kierowniczym lub koordynującym,
 4. jest zatrudniony w urzędzie administracji publicznej na stanowisku kierowniczym lub koordynującym,
 5. posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, co jest udokumentowane certyfikatem lub zweryfikowane przez KSAP na etapie rekrutacji,
 6. przedstawi pisemne zobowiązanie do nierezygnowania z zatrudnienia w administracji publicznej przez przynajmniej 1 rok od momentu zakończenia programu kształcenia,
 7. posiada zgodę kierownika/ dyrektora generalnego urzędu na udział w programie kształcenia,
 8. zobowiąże się do przedstawienia raportu po zakończeniu udziału w programie kształcenia, w którym przedstawi wnioski z udziału w programie oraz plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji w urzędzie, w którym pracuje i/lub poza nim.

Kryteria merytoryczne:

 1. kandydat uzasadnił adekwatność swoich potrzeb do udziału w projekcie,
 2. kandydat posiada kluczowe kompetencje na poziomie umożliwiającym udział w projekcie, wynikające z dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
 3. kandydat zajmuje obecnie stanowisko wymagające dalszego rozwoju kluczowych kompetencji założonych w projekcie,
 4. kandydat przedstawił w przekonujący sposób swoje motywacje do podnoszenia kluczowych kompetencji i wykorzystania w dalszej pracy zawodowej nabytej wiedzy i umiejętności.