Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe) oraz najwyższych organów państwa (np. Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, NIK).

Uczestnikami projektu mogą być przedstawiciele kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej (tj. podsekretarze stanu, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów, biur, wydziałów, itp.), dysponujący bogatym portfelem kompetencji zawodowych, a jednocześnie, wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności przywódczych, komunikacyjnych i zarządczych, wynikających z aktualnych zadań w miejscu pracy.

Projekt obejmie wsparciem 60 osób.

Uczestnicy projektu powinni wykazywać się:

  • otwartością,
  • wysokim poziomem kompetencji interpersonalnych,
  • posiadać zdolności do budowania koalicji wokół swoich pomysłów,
  • wykazywać twórcze podejście do rozwiązywania problemów,
  • umiejętnością uczenia się, w tym do uczenia się na własnych błędach i z wykorzystaniem doświadczeń innych uczestników,
  • gotowością do podejmowania ryzyk przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań,
  • potencjałem do dzielenia się wiedzą oraz wspierania, testowania i upowszechniania innowacji na poziomie całej administracji.