FAQ

1) Mam techniczny problem z wypełnieniem cześci C formularza zgłoszenia
W przypadku problemów technicznych z wypełnieniem części C formularza aplikacyjnego (odpowiedzi nie zapisują się w formularzu) proszę postępować zgodnie z poniższą wskazówką:

Bardzo proszę przygotowany tekst dla sekcji C formularza zgłoszenia umiescic w notatniku w celu pozbycia się znaków niedrukowanych i usunąć wszelkie dostępy między akapitami i nadmiarowe znaki końca lini (Enter). Tak przygotowany tekst prosze przekleić z notatnika do pól sekcji C formularza zgłoszenia.

2) Mam techniczny problem z wypełnieniem formularza aplikacyjnego.
W przypadku problemów technicznych z wypełnieniem formularza aplikacyjnego prosimy o zgłoszenie problemu na adres: argo@ksap.gov.pl. W dniu następnym, po dokonaniu zgłoszenia, skontaktuje się z Państwem nasz informatyk i udzieli pomocy.

3) W przypadku zgłoszenia osoby będącej kierownikiem jednostki podległej, kto powinien potwierdzić zgodę na udział w programie?

W przypadku zgłoszenia osoby pełniącej funkcję kierownika jednostki podległej, zgodę na udział w programie powinien podpisać minister właściwy nadzorujący tę jednostkę.

4) W jaki sposób należy udokumentować znajomość języka obcego?

Udział w programie kształcenia wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2 – zajęcia i materiały szkoleniowe przygotowane są w większości w języku angielskim. Do potwierdzenia poziomu znajomości języka angielskiego, umożliwiającej rozpoczęcie szkolenia należy przedstawić certyfikat wydany przez instytucję uprawnioną do poświadczania poziomu znajomości języka, uznawaną w służbie cywilnej. W przypadku gdy kandydat nie posiada certyfikatu – KSAP dokona weryfikacji poziomu językowego kandydata: test online oraz rozmowa z lektorem KSAP, który sprawdzi, czy aktualny poziom kompetencji językowych umożliwia efektywny udział w programie kształcenia.

Weryfikacja poziomu kompetencji językowych odbędzie się w terminie 16.08. – 27.08.2017 r., po indywidualnym uzgodnieniu dnia i godziny z kandydatem.

5) W jaki sposób można wypełnić formularz?

Formularz będzie wymagać od użytkownika założenia konta i jego potwierdzenia przez kliknięcie w link aktywacyjny w emailu. Logowanie do formularza odbywać się będzie przez jednokrotne podanie loginu i hasła. Konieczność założenia konta przez użytkownika jest związana z zapewnieniem możliwości wypełniania sekcji formularza w etapach przez potwierdzonych użytkowników.

6) Czy formularz przewiduje możliwości wypełniania w kilku etapach? 

Formularz przewiduje możliwość wypełniania w etapach. Naciskając przycisk „Zachowaj formularz i dokończ później” użytkownik może zapisać wypełnione sekcje i ponownie do nich wrócić.

7) Czy formularz daje możliwości cofnięcia się do edycji sekcji, które już zostały wypełnione?

Formularz daje możliwości cofnięcia się do edycji sekcji, które już zostały wypełnione.
Funkcjonalność dostępna jest po naciśnięciu przycisku „Moje zgłoszenia”. Funkcjonalność dostępna jest do momentu wysłania formularza do KSAP przyciskiem „Wyślij formularz do KSAP i przejdź do wydruku wersji do podpisu”.
Po wysłaniu formularza nie ma możliwości edycji danych wprowadzonych do formularza.

8) Czy formularz przewiduje możliwości  przeglądu i sprawdzenia formularza przed jego ostatecznym wysłaniem?

Formularz przewiduje możliwości przeglądu i sprawdzenia formularza przed jego ostatecznym wysłaniem. Funkcjonalność dostępna jest po naciśnięciu przycisku „Moje zgłoszenia”.

9) Czy formularz przed wysłaniem pokazuje, czy i które załączniki zostały dołączone?

Formularz przed wysłaniem pokazuje, czy i które załączniki zostały dołączone.
Funkcjonalność dostępna jest w Moje zgłoszenia > Część D. OŚWIADCZENIA KANDYDATA.
Dodatkowo użytkownik posiada możliwość usunięcia i dołączenia innych załączników w przypadku takiej potrzeby.

10) Czy na wydruku formularza także jest informacja, że zostały dołączone załączniki?

Informacja o dołączonych załącznikach zostanie wprowadzona do wydruku formularza.

11) W jaki sposób uczestnik uzyska zaliczenie programu kształcenia?

Warunkiem ukończenia programu jest obecność i aktywny udział w przynajmniej 80% zajęć organizowanych w Barcelonie (8 dni szkoleniowych) oraz w przynajmniej 80% zajęć organizowanych w Warszawie (12 dni – wliczając briefing i sesję podsumowującą)”, co oznacza konieczność obecności co najmniej na 6,5 dnia w Barcelonie i 9,5 dnia w Warszawie. Na koniec programu każdy uczestnik przygotuje krótki raport z udziału w programie. Program nie przewiduje egzaminów i zaliczeń w formie testów.

12) Jaki dyplom otrzymają uczestnicy po ukończeniu programu kształcenia?

Uczestnicy otrzymają dwa dyplomy: dyplom ukończenia programu kształcenia wydany przez KSAP i dyplom wydany przez IESE.

13) W jaki sposób uczestnicy mogą zapewnić trwałość rezultatów projektu po jego zakończeniu?

Rezultatami projektu w odniesieniu do uczestników, zgodnie z zapisami w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, są: wyższy poziom kompetencji kluczowych (przywódczych, komunikacyjnych i zarządczych, zmiany / modyfikacje stylów zarządzania w administracji publicznej, wymiana doświadczeń między uczestnikami, ich przełożonymi oraz kluczowymi interesariuszami oraz środowiskami akademickimi a także wzmocnienie potencjału kierowniczego. Dlatego trwałość rezultatów przejawi się w działaniach, jakie Państwo podejmą w swoich obszarach, na swoich stanowiskach kierowniczych oraz w dzieleniu się wiedzą i dobrymi praktykami zarządczymi z podległymi pracownikami. O trwałości rezultatów mogą także świadczyć  wprowadzone usprawnienia zarządcze. KSAP będzie pozostawać z Państwem w kontakcie i  poprosi o informację zwrotną na temat wykorzystania przez  Państwa w praktyce, w codziennej pracy,  wiedzy i umiejętności  nabytych w trakcie programu kształcenia. Ponieważ projekt ma się przyczynić do podniesienia jakości zarządzania w administracji publicznej, zależy nam na tym, aby uczestnicy programu, po jego zakończeniu, nadal pracowali w  administracji publicznej, przy czym mogą to być urzędy centralne, delegatury, jednostki podległe administracja samorządowa, etc.

14) Czy dyplom uzyskany po ukończeniu programu kształcenia w ramach projektu ARGO Top Public Executive jest równoważny ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ?

Nie. Program kształcenia realizowany przez KSAP i IESE w ramach projektu ARGO TPE nie ma statusu studiów podyplomowych, a do dyplomu ukończenia programu nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. KSAP nie jest uczelnią wyższą, instytutem naukowym PAN ani instytutem badawczym. Programy realizowane przez KSAP należy traktować jako wyspecjalizowane kursy/szkolenia doskonalące dla urzędników administracji publicznej.