Rezultaty projektu

  • wyższy poziom kompetencji kluczowych uczestników: przywódczych, komunikacyjnych i zarządczych,
  • zmiany lub modyfikacje stylów zarządzania w urzędach administracji publicznej,
  • zmiana świadomości roli zrównoważonej reprezentacji płci na stanowiskach kierowniczych,
  • wzmocnienie potencjału kierowniczego obu płci i zwiększenie zarówno ich kompetencji, merytorycznych jak i świadomości roli aspektów równościowych w zarządzaniu podległymi zadaniami,
  • wymiana doświadczeń między uczestnikami, ich przełożonymi, kluczowymi interesariuszami administracji publicznej oraz przedstawicielami środowisk szkół wyższych, artykuły w prasie branżowej,

oraz

  • wzbogacona i poszerzona oferta szkoleniowa KSAP na rzecz administracji publicznej,
  • wdrożenie nowych form kształcenia kadry kierowniczej – kontynuacja modelu kształcenia w obszarach objętych programem, w tym realizacja kolejnych edycji z uwzględnieniem również administracji samorządowej,
  • przygotowanie programu kształcenia dla średniej i wyższej kadry kierowniczej w formule Master of Public Administration,
  • case study opracowane na bazie doświadczeń uczestników, dostępne jako materiał szkoleniowy,
  • rekomendacje w zakresie kształcenia wyższej kadry urzędników dla Szefa Służby Cywilnej.