Cele szczegółowe projektu

  • zapoznanie uczestników z najlepszymi praktykami zarządczymi;
  • wypracowanie zindywidualizowanych strategii zarządzania zmianą w instytucjach;
  • wypracowanie własnych strategii szkoleniowych i samorozwoju sprzyjających wprowadzaniu  dobrych praktyk;
  • stworzenie sieci kontaktów dla współpracy i dalszego samokształcenia z wykorzystaniem najlepszych doświadczeń zagranicznych.